حرف خ خيار مؤسوم

.

2023-06-02
    بگحو ڑا پا ع ٹی